2005/Sep/17

ก็อยากถามเฉยๆอ่ะนะ ว่าคุณเคยซื้อเทปซีดีอะไรบ้าง (เทปซีดีก็ได้หมด) ระบุปีที่ซื้อก็ได้ไม่ว่ากัน จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้นไว้ก็ได้นะครับ ปล.ไม่ได้อู้นะน่อ ช่วงนี้เตรียมสอบอยู่ เลยคิดประวัติไม่ค่อยออกเลย

1.อัลบั้มเพลงไทยที่คุณซื้อเป็นชุดแรกในชีวิต
2.อัลบั้มเพลงฝรั่ง"---------------------------"
3.อัลบั้มเพลงไทยที่คุณซื้อเป็นชุดล่าสุด
4.อัลบั้มเพลงฝรั่ง"---------------------"
5.้อัลบั้มเพลงไทยที่คุณซื้อแล้วคุณชอบมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า1ชุด)
6.อัลบั้มเพลงฝรั่ง"-------------------------------------------------------"
7.อัลบั้มเพลงไทยที่คุณซื้อแล้วผิดหวังโคตรหรือไม่ชอบ (ตอบได้มากกว่า1ชุด)
8.อัลบั้มเพลงฝรั่ง"-----------------------------------------------------"
9.อัลบั้มเพลงไทยที่คุณมีที่คุณคิดว่าเก่าโคตรๆ
10.อัลบั้มเพลงฝรั่ง"---------------------------"

ตัวอย่าง (ขอยกตัวอย่างของผมเลยนะ)
1.Joey Boyชุด Fun Fun Fun (ตอนนั้นผมอายุแต่8-9ขวบเอง)ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2539
2.Coal Chamber ชุดChamber Music (3-4ปีที่แล้ว)ตอนนั้นยังฟังเพลงฝรั่งไม่เป็นเลย
3.อัลบั้มหน้าหลัง ลุยแหลก หน้าแรก การเมืองของบุญโทน คนหนุ่ม(เทปเก่าครับ ไปซื้อที่ร้านเมนูเพลง)
4.Blackอัลบั้มWonderful Lifeของปี1988 ไปเจอที่ร้านเมนูเพลงวันเสาร์ที่แล้วเลยซื้อมา (ที่มีเพลงWondeful Life อ่ะนะ)
5.เพลิน พรหมแดนทุกชุด(ขำทุกชุด) แอ๊ด คาราบาวชุดทำมือ (ชุดนี้เพลงเยี่ยมจริงๆ)
6.Clark Datchler(นักร้องนำวงJohnny Hates Jazz)ชุดRaindance เพลงดีทุกเพลง ดนตรีเยี่ยม และ Johnny Hates Jazz ชุดTurn Back The Clock ฟังง่าย เพลงดี เพราะ ดนตรีเพราะ พูดง่ายๆคือฟังกี่ทีๆก็ไม่เบื่อ
7.คาราบาวชุด สาวเบียร์ช้าง และสามัคคีประเทศไทย (มันยิ่งกว่าลวกอีก)
8.Coal Chamber ชุดChamber Music ,Metallica ชุดSt.Anger ช่วงนั้นยังหาแนวของตัวเองไม่เจอเลยซื้อมา ผลปรากฏว่าไม่ชอบเลย ฟังไม่รู้เรื่อง และมันไม่ใช่แนว)
9.เพลิน พรหมแดนชุด ข่าวสดๆ (ของเหลือมาจากพ่อผมสมัยปีพ.ศ.2520มั้ง เป็นเทป ปัจจุบันยังฟังได้อยู่เลย
10.Freddie Mercury ชุดMr.Bad Guy (ปีคศ.1985 เป็นเทปนะ เจอที่ร้านเมนูเพลง เลยเก็บสะสมไว้)

ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำประวัติวงใดต่อไปดี แต่แว่วๆว่า 17 ตุลา ปีนี้ Simply Redออกอัลบั้มใหม่แล้วนะครับ ขื่อว่าSimpliflied รู้สึกว่าชุดนี้จะออกแนวดนตรีคิวบานะ แล้วก็มีเพลงเก่าๆที่เอามาร้องใหม่ดนตรีใหม่อย่างประเภทStars,Holding Back The Yearsอะไรพวกนี้แหละ ผมซื้ออยู่แล้วแหละ เหอๆ


edit @ 2005/09/22 13:51:32

Comment

Comment:

Tweet


N7F86b <a href="http://gkcggkgjudwk.com/">gkcggkgjudwk</a>, fozmrnzomfjt, [link=http://lrjnwdcwytcd.com/]lrjnwdcwytcd[/link], http://vydbcvbgduks.com/
#110 by zkZyBuYTjEzBCNnA (103.7.57.18|178.89.151.251) At 2013-03-26 19:28,
5Xh1sD <a href="http://geqlyvixdxiu.com/">geqlyvixdxiu</a>, [url=http://lnwdlqbzysrm.com/]lnwdlqbzysrm[/url], [link=http://esblgmlykxyx.com/]esblgmlykxyx[/link], http://lplgbtltxjig.com/
#109 by rUeBymeNthKA (94.102.49.89) At 2010-08-10 07:55,
comment3, çíàêîìñòâî âííîâãîðîäå, çíàêîìñòâà íîâîõîïåðñê, ñåêñ çíàêîìñòâà â àñòàíå êàçàøêè,
#108 by Lvvbigwc (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:17,
comment5, èùó çíàêîìñòâà òðàíñóàëàì, çíàêîìñòâà íà âàï ïîðòàëå, çíàêîìñòâà ÷åðåïîâåö ìàìáà, èùó ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà çíàêîìñòâà,
#107 by Dsndldvc (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:05,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà þæíîå áóòîâî, çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðã äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â ñòðàíå ÿïîíèÿ,
#106 by Wsihssnf (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:54,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íèæíåêàìñêå, èíòèì â èçðàèëå, äåâóøêè äëÿ çíàêîìñòâà,
#105 by Lmlxsniy (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:20,
comment1, çíàêîìñòâà ñ áîãàòîé æåíøèíîé, îáüÿâëåíèÿ æåíùèí çíàêîìñòâà, äîíåöêèå çíàêîìñòâà ðîññèÿ,
#104 by Nibcrfdp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:09,
comment5, êðóãëîñóòî÷íûå çíàêîìñòâà, îðñêèå áëÿäè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñâåòëûé, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ìàðüèíî,
#103 by Wvoqkhtm (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:59,
comment1, íåôòåêàìñê çíàêîìñòâî ñåêñ, çíàêîìñòâî àíè ñ àíòîíîì, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè è äåâóøêàìè òîëüêî ó íàñ,
#102 by Zetkibxt (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:46,
comment4, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ñêà, äåâóøêà èùåò ïàðíÿ äëÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â óññóðèéñêå ïåðåïèñêà,
#101 by Mhtrokxf (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:35,
comment5, çíàêîìñòâà â íþêñåíèöå, çíàêîìñòâà ñàäî ñàíêòïèòåðáóðã, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà êàçàíü,
#100 by Wkskdwvk (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:23,
comment6, çíàêîìñòâà ñ ëèçáèÿíêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ êðàñíîäàð, ìåíäåëååâñê áèçÿêè çíàêîìñòâà, îäíîêëàññíèèê çíàêîìñòâà,
#99 by Owtjjayu (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:12,
comment1, èíòèì çíàêîìñòâà â òåìðþêå, çíàêîìñòâà äëÿñåêñà, íîðèëüñê àçèàòêà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà õàðüêîâñêàÿ îáë,
#98 by Suoedwww (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:01,
comment6, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà ñìñ ìàñêà, ãîðîä êóçíåöê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêàñà,
#97 by Aiaacvta (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:38,
comment3, çíàêîìñòâî ñ ìóæèíîé, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â âîëãîãðàäå, àðìåíèÿ îíëàéí ñàéò çíàêîìñòâà, ñåêñçíàêîìñòâà ãðóïîâîé,
#96 by Mdzozewm (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:27,
comment4, çíàêîìñòâà ñ àíãëèéñêèìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâî ëþáàíÿ íîâîêóçíåöê, çíàêîìñòâà íà ñåêñ â ñòàâðîïîëå,
#95 by Yzfrvzuv (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:15,
comment1, áðàòñê çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, áäñì çíàêîìñòâî äíåïðîïåòðîâñê, çíàêîìñòâà ýêèì÷àí, çíàêîìñòâî â êàðà÷àåâî,
#94 by Ocymmzoe (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:04,
comment5, íàáåðåæíûå ÷åëíû çíàêîìñâà äëÿ èíòèìà, çíàêîìñòâà ñâèíãåð ðÿçàíü, èíòèì çíàêîìñòâà â øàðûïîâî,
#93 by Khizglwb (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:41,
comment6, çíàêîìñòâà ãîðîäà íÿíäîíû, áäñì çíàêîìñòâà â íîâî÷åðêàññêå, òîëñòóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ,